O Regulamento

Art. 1.- Definición.

O ANCARES  CYCLING  MARATHON é unha proba ciclodeportiva de velocidade libre, artigo 9 do REGULAMENTO DE CICLISMO PARA TODOS (C.P.T.) da Real Federación Española de Ciclismo, (Actualización a 11.01.14) que consta de dúas distancias.

Gran Fondo, 126 km e 3.500 m de desnivel positivo.

Medio fondo, 93,8 km e 2.913 m de desnivel positivo.

O tráfico será controlado, pero aberto, feito que obriga aos participantes para respectar as normas vixentes de circulación e seguir en todo momento as instrucións da organización e Forzas da Orde.

Art. 2.- Horarios.

Saída 09:00 h en Pedrafita do Cebreiro

Chegada aproximada do 1 participante: 13:40 h.

Art. 3.- Participación.

A participación en Ancares Cycling Marathon está aberta a todos os interesados en participar con licenza federativa do ano en curso ou que suscriban a licenza de 1 día.

Estes seguros son os únicos aceptados pola organización da proba.

Poderá participar calquera persoa que teña un mínimo de 16 anos cumpridos o día da proba.

O uso de casco homologado é obrigatorio durante todo o percorrido.

Cada participante participa nas probas baixo a súa responsabilidade e risco,  declarando estar en condicións físicas óptimas, así como de ter dominio técnico suficiente para afrontalas.

A organización aconsella a todos os participantes que pasen un recoñecemento médico previo á proba co fin de detectar e descartar calquera anomalía incompatible coa práctica do ciclismo.

Todos os participantes considéranse nun reto persoal, debendo aterse ás normas do vixente Código de Circulación na estrada e considerándose persoalmente responsables de todas as infraccións que poidan cometer.

Advírtese aos participantes que o feito de circular un vehículo de apertura non supón a paralización do tráfico, senón que se trata dunha sinalización.

Todos os participantes deberán respectar as normas de circulación e en especial todos os participantes que queden máis atrasados e circulen de forma individual e en grupos pequenos.

Todos os participantes pasados polo vehículo de peche, deberán saber que están fóra do ámbito de seguridade da proba e que se consideran ciclistas individuais transitando pola súa conta pola vía, perdendo toda condición de participante da marcha.

A Organización non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou vítima o participante, como tampouco se fai solidaria dos gastos nin as débedas que puidesen contraer os participantes durante a marcha.

Art. 5.- Inscricións e dereitos de inscrición.

O prazo de inscrición atópase aberto ata o día 1 de agosto de 2021 ou ata o momento de completar inscricións. Non se admitirán inscricións o mesmo día da proba.

A inscrición é persoal e intransferible e supón a aceptación de todos os artigos do presente regulamento así como das condicións de compra.

Todos os prezos e dereitos figuran no formulario de inscrición desta web e poderanse tramitar mediante o sistema de pago online con tarxeta de crédito ou débito.

Art. 6.- Seguros e licenzas.

Os participantes deberán estar en posesión da licenza federativa do ano 2020 ou abonar no momento da inscrición  a licenza dun día.

A organización dispoñerá dunha póliza de seguros de Responsabilidade Civil segundo a lexislación vixente e ademais estarán cubertos por unha póliza de seguro de accidentes.

Art. 7.- Recollida de dorsais.

A recollida dos dorsais e bolsa do corredor realizarase na Oficina Permanente:

Domingo, día 8 de agosto de 07:30h a 08:30 h  nas inmediacións de Saída en Pedrafita do Cebreiro.

Para a retirada do dorsal e resto de material, será imprescindible:

  • DNI (non se entregarán dorsais que non correspondan ao interesado se non está debidamente acreditado).
  • Licenza Federativa en vigor.

A organización entregará a todos os participantes dorsais, acreditacións, placas de bicicleta,  imperdibles, bridas e unha bolsa do corredor con información da proba.

Art. 8.- Identificativo.

Todos os participantes deberán levar de forma obrigatoria o dorsal e placa de bicicleta entregado pola organización, que servirá de distintivo para o control de acceso aos recintos pechados e controlados.

A placa de bicicleta colocarase obrigatoriamente na parte dianteira da bicicleta de maneira horizontal, nunca na parte traseira.

Ditas credenciais deberán estar visibles en todo momento xa que o persoal de seguridade da proba poderaa esixir en calquera momento e de non tela poderá expulsar ao persoal das zonas restrinxidas.

Todo o material identificativo recollerase na Oficina Permanente.

Art. 9.- Control de Saída e Proba.

A proba quedará aberta nas inmediacións do inicio da primeira ascensión. Con todo, o participante deberá respectar as normas de circulación en todo momento e así mesmo, será o único responsable das incidencias acontecidas nese sentido.

Art. 10.- Abandonos e Descualificacións.

Calquera participante que decida abandonar, dispoñerá de medios de transporte para recollida dos deportistas e bicicletas.  Estes transitarán sempre na cola do gran grupo.

Atopámonos nun medio natural e somos amantes e defensores do medio ambiente. Por todo iso, todo corredor que tire lixo ao chan será descualificado.

Todo aquel participante que non siga as instrucións da organización será descualificado.

Art. 11.-  Avituallamentos.

Contaremos con puntos de avituallamento con bebidas e comida durante o percorrido. O persoal dos puntos de  avituallamento só permitirá o acceso aos ciclistas que leven o dorsal da proba.

Non se permite o avituallamento desde os vehículos da organización nin coches neutros ou de equipo.

Os avituallamentos serán nos seguintes puntos:

Gran Fondo

4 avituallamentos líquidos e sólidos en cada alto de Montaña (ver regulamento).

Medio Fondo

3 avituallamentos líquidos e sólidos en cada alto de Montaña (ver regulamento).

Art. 12.- Comidas.

Á finalización existirá un comida tipo Buffet deportista.

Art. 13.- Asistencia Médica.

Durante o desenvolvemento da proba, a organización disporá dun amplo Servizo Sanitario, composto por ambulancias e coches de médicos correctamente equipados e rotulados.

En caso de xurdir algún accidente, os participantes deberán acudir aos centros médicos concertados desta proba.

Nas inmediacións da saída (Pedrafita) estarán os correspondentes servizos de vestiarios e duchas.

Art. 16.- Asistencia Mecánica.

A Organización asegurará a Asistencia Mecánica mediante coches neutros, de todas as reparacións que se poidan solucionar en ruta, exceptuando as picadas, que deberán ser reparadas por cada participante.

En caso de prestar algunha roda ou material mecánico, este deberá ser devolto á organización ao termo da proba.

A man de obra será gratuíta, pero en caso substituír algunha peza de recambio, será custeada polo participante.

Os vehículos de organización que realicen o seguimento das etapas levarán identificacións visibles en todo momento e non poderán fornecer avituallamento en marcha.

Art. 17.- Aparcadoiro Bicicletas

A organización pon ao dispor de todos os participantes un aparcamento para deixar as bicicletas.

Este aparcamento contará controlado e custodiado pola organización. Só poderá acceder ao mesmo os participantes que leven a correspondente acreditación para depositar e retirar a súa bicicleta.

O número de acreditación, dorsal e placa de bicicleta deberá ser o mesmo. Se non é os servizos de seguridade poden impedir a retirada da mesma.

Art. 18.- Obsequios

Os participantes que completen Ancares Cycling Marathon recibirán un chaleco paraventos conmemorativo e medalla  Finisher (esta última será exclusiva para os que crucen a liña chegada no Cebreiro).

Trofeo aos 3 participantes que invistan menos tempo no desenvolvemento da proba en categoría feminina e masculina no Gran Fondo

Trofeo aos 3 participantes que invistan menos tempo no desenvolvemento da proba en categoría feminina e masculina no Medio Fondo

Trofeo ao Rey da Montaña (clasificación media nos 4 pasos de montaña) en categorías feminina e masculina, unicamente no Gran Fondo.

Trofeo ao club mais numeroso

Trofeo ao club máis afastado (mínimo 3 participantes)

Art. 19.- inscricións e prezos

O prazo/prezo da inscripición estará contemplado nunha parte (para os participantes non federados esta tarifa terá un custo engadido de 10€, en concepto de licenza de día, establecido pola Federación Galega de Ciclismo).

Ata o 1 de agosto de 2021 – 43€

Art. 19.- Responsabilidade

A organización non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou vítima o participante, que deberá estar cuberto polos seguros propios da licenza, nin dos extravíos ou avarías que puidesen sufrir as bicicletas ou outro equipamento dos participantes. O participante exime á organización de responsabilidade por perda ou deterioración de obxectos persoais por calquera circunstancia.

Art. 20.- Reserva do dereito para modificar.

A Organización resérvase o dereito para modificar cuestións relativas á localización dos  avituallamentos, percorrido, trofeos, etc…., cando existan razóns que xustifiquen estes cambios, informando dos mesmos a todos os participantes, xa sexa polos servizos de megafonía,  sinalizacións durante o percorrido ou por calquera outro medio posible.

Igualmente, resérvase o dereito de suspender a proba sen que isto supoña unha carga para  o organizador, por cuestións meteorolóxicas ou de forza maior.

Art.21.- Dereitos de Imaxe.

A aceptación do presente regulamento implica obrigatoriamente que o participante autoriza aos organizadores da Ancares Cycling Marathon á gravación total ou parcial da súa participación na mesma, dá o seu consentimento para que poida utilizar a súa imaxe para a promoción e difusión da imaxe do Desafío en todas as súas formas (radio, prensa, vídeo, foto, DVD, internet,

carteis, medios de comunicación, etc.) e cede todos os dereitos relativos á súa explotación comercial e publicitaria que consideren oportuno executar, sen dereito pola súa banda a recibir compensación económica algunha.

Art. 22.- Protección de datos.

A Organización garante o pleno cumprimento da normativa de Protección de Datos de Carácter Persoal, e así, de acordo coa Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. O asinante queda informado e presta o seu consentimento á incorporación dos seus datos aos ficheiros automatizados existentes pola Organización e ao tratamento dos mesmos para a súa utilización en relación co desenvolvemento de xestións administrativas, comerciais e outras actividades propias a mesma.

Art. 23.-

Ao efectuar e validar a inscrición na proba, o participante asume o coñecemento e aceptación sen reservas do presente regulamento, renunciando a calquera procedemento legal contra a organización derivada da súa participación.